KATALOG INFORMACIJA


Uvodne odredbe

 • Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom za starije i nemoćne osobe Matija ( u daljnjem tekstu: Dom), Varaždinska 73, Babinec  s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.
 • Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
 • Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Uskraćivanje informacija

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Dom će uskratit pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Dom će uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Dom će uskratit pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela pred istražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka. 


Sadržaj kataloga

Dom za starije i nemoćne osobe Matija privatna je ustanova čija je djelatnost pružanje usluga stalnog smještaja, zdravstvene skrbi, njege i rehabilitacije, stručno socijalnog rada, radno kreativnih i sportsko rekreativnih aktivnosti starijih i nemoćnih osoba.

Informacije u katalogu sadrže najznačajnije podatke iz djelokruga rada Doma- ravnatelja, Upravnog vijeća, Stručnog vijeća te svih radnih mjesta i ustrojstvenih jedinica Doma, a to su:

 1. Stručna služba socijalnog rada i radno – okupacionih aktivnosti,
 2. Radna jedinica za zdravstvenu i opću njegu
 3. Odjel prehrane i pomoćno-tehničkih poslova
 4. Služba kadrovskih i općih administrativnih poslova

** CIJELOKUPNI KATALOG SADRŽAJA MOŽETE PREUZETI OVDJE. **


 • 1. NAMJENA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 • 2. NAČIN OSIGURAVANJA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 • 3. VRIJEME OSIGURAVANJA OSTAVRIVANJA PRAVA PRISTUPU INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Cjenik usluga